• EFM8LB系列单片机使用ADC时,如果选择内部精密参考源1.2或2.4V做电压参考源,硬件电路中需要如何处理?

  • 创建于2015-12-15

1个回答

  • carol_世强 (0)
    EFM8LB系列单片机的内部精密参考源是连接到VREF引脚的,既可以输出也可以用于内部ADC和DAC电压参考源,如果用作ADC的电压参考源时,VREF引脚需要连接至少0.1uF的旁路电容到GND。
    创建于2015-12-15

相关推荐

型号 描述 价格(含增值税)

32kB flash, 2.25 kB RAM, 14b ADC, 4x DACs, ±3°C temp sensor, SMBus bootloader

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货246,091

价格¥ 7.8833

16kB flash, 1.25 kB RAM, 12b ADC, 2x DACs, ±3°C temp sensor, SMBus bootloader

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货154,665

价格¥ 5.8687

16kB flash, 1.25 kB RAM, 12b ADC, ±3°C temp sensor, SMBus bootloader

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货130,005

价格¥ 5.6935

32kB flash, 2.25 kB RAM, 14b ADC, 2x DACs, ±3°C temp sensor, SMBus bootloader

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货112,405

价格¥ 7.0074

"32kB flash, 2.25 kB RAM, 14b ADC, 4x DACs, ±3°C temp sensor, SMBus bootloader"

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货21,329

价格¥ 7.5329

16kB flash, 1.25 kB RAM, 12b ADC, ±3°C temp sensor, SMBus bootloader

供货保障

原厂认证

世强代理

现货6,000

价格¥ 5.5183

32kB flash, 2.25 kB RAM, 14b ADC, 4x DACs, ±3°C temp sensor

供货保障

原厂认证

世强代理

现货2,840

价格¥ 7.8833

16kB flash, 1.25 kB RAM, 14b ADC, ±3°C temp sensor

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

现货2,198

价格¥ 5.5183

16kB flash, 1.25 kB RAM, 14b ADC, ±3°C temp sensor

供货保障

原厂认证

世强代理

现货1,500

价格¥ 5.5183

16kB flash, 1.25 kB RAM, 14b ADC, 2x DACs, ±3°C temp sensor

原厂认证

世强代理

现货1,500

价格¥ 5.8687

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP