• 30mm的圆环上,磁铁是由多个NS极对磁铁组成,而放置一个三轴霍尔传感器,芯片自身细分至少要达到10bit,推荐什么型号?

  • 创建于2015-05-19

1个回答

  • +1 赞 0
  • 收藏

相关服务

相关推荐

型号 描述 价格(含增值税)

Latch & Switch、霍尔开关、3-Wire Hall Effect Latch

MLX92215、MLX92215LUA-AAA-000、MLX92215LUA-AAA、MLX92215LUA系列

Consumer Latch

TO92-3L

供货保障

原厂认证

世强代理

现货5,000

最小包装量1,000

价格¥  2.7547

Latch & Switch、霍尔开关、3-Wire Hall Effect Latch

MLX92215、MLX92215LUA-AAA-000、MLX92215LUA-AAA、MLX92215LUA系列

Consumer Latch

TO92-3L

供货保障

原厂认证

世强代理

现货177

最小包装量100

价格¥  2.7547

Latch & Switch、霍尔开关、3-Wire Hall Effect Latch

MLX92215、MLX92215LSE-ACA-000、MLX92215LSE-ACA、MLX92215LSE系列

Consumer Latch

TSOT-23

供货保障

原厂认证

世强代理

现货60

最小包装量100

价格¥  1.6763

Latch & Switch、霍尔开关、3-Wire Hall Effect Latch

MLX92215、MLX92215LSE-AAA-000、MLX92215LSE-AAA、MLX92215LSE系列

Consumer Latch

TSOT-23

供货保障

原厂认证

世强代理

最小包装量100

价格¥  1.6763

Latch & Switch、霍尔开关、3-Wire Hall Effect Latch

MLX92215、MLX92215LSE-AAA-000、MLX92215LSE-AAA、MLX92215LSE系列

Consumer Latch

TSOT-23

原厂认证

世强代理

最小包装量3,000

价格¥  1.6763

Latch & Switch、霍尔开关、3-Wire Hall Effect Latch

MLX92215、MLX92215LSE-ACA-000、MLX92215LSE-ACA、MLX92215LSE系列

Consumer Latch

TSOT-23

原厂认证

世强代理

最小包装量3,000

价格¥  1.6763

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP