3T310A-CTB-DO15

  • SIDCactor 350V 50A DO-15 TB RoHS
    SIDACTOR 350V 50A DO-15 TB RoHS

    展开全部
厂牌 Littelfuse
品类
系列
最小包装量 2,000
封装
安全/环境规范
应用等级
等级认证标准
工作温度
湿气敏感性等级(MSL)
存储环境/要求
型号 描述 价格(含增值税)

SIDCactor 350V 50A DO-15 TB RoHS
SIDACTOR 350V 50A DO-15 TB RoHS

选型推荐

供货保障

原厂认证

世强代理

即将到货10,000

价格¥  2.0393

  • 收藏

搞研发 找元件
下载世强元件电商APP